Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία FOKAS TECHNICAL Ε.E., δεσμεύεται ολικά στις αρχές και πρακτικές αριστείας και εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.

Οι δραστηριότητες αφορούν “Κατασκευή & Συντήρηση Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, Λιτρομέτρηση Αντλιών Υγρών Καυσίμων, Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας”

Στρατηγικός μας στόχος αποτελεί η σταθερή παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες μας, με ολοκληρωτική ικανοποίηση των προσδοκιών τους, συνεχή βελτίωση απόδοσης λειτουργιών και συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ανάπτυξη ικανοτήτων προσωπικού, αναγνώριση και κοινωνική ευθύνη.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητάς μας παρέχει τη δομή για μέτρηση και βελτίωση της επιχειρηματικής μας απόδοσης, υποστηρίζοντας την επιχειρησιακή μας στρατηγική και σχεδιασμό, διευκολύνοντας την συνεχή βελτίωση και εξασφαλίζοντας την εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών μας και όλων των εφαρμόσιμων απαιτήσεων, νομικών και κανονιστικών.

Η Διοίκηση και το προσωπικό δεσμεύονται ώστε:

  • Να εξασφαλίζεται η πλήρης ικανοποίηση των πελατών σε απαιτήσεις υπηρεσιών.
  • Να εξασφαλίζεται πως οι απαιτήσεις όλων των ενδιαφερομένων μερών είναι ευκρινώς αναγνωρισμένες ώστε οι υπηρεσίες παρέχονται με επαγγελματισμό και συνέπεια.
  • Να προωθείται η χρήση διεργασιακής προσέγγισης διακινδύνευσης απειλών και ευκαιριών βελτίωσης σε όλες τις δραστηριότητες ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα (σε απαιτήσεις πελατών, επιχειρησιακούς στόχους και εφαρμοζόμενες κανονιστικές – νομοθετικές διατάξεις.
  • Να εξασφαλίζεται η επαρκής επιμόρφωση του προσωπικού προς επάρκεια ικανοτήτων, μέσω εκπαιδεύσεων, εμπλουτισμό γνώσης και εργασιακής εμπειρίας.
  • Να γίνεται χρήση της απαραίτητης τεχνολογίας και εξοπλισμού προς επίτευξη των βέλτιστων πρακτικών εργασιών.
  • Να αναπτύσσεται πάντα σε αρμονική σχέση με τους πελάτες, συνεργάτες και συνεργαζόμενους υπεργολάβους.
  • Να συμμετέχει η διοίκηση στην μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση της απόδοσης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, εστιάζοντας σε ενέργειες ευκαιριών συνεχούς βελτίωσης.
  • Να σχεδιάζονται και να εγκαθιδρύονται μετρήσιμοι στόχοι βασιζόμενοι στην Πολιτική Ποιότητας προς ενδελεχή ανάπτυξη της εταιρίας και των πελατών της. Αυτοί οι στόχοι ανασκοπούνται τακτικά και μετρούνται από την διοίκηση.
TOP